اعضای هیات علمی

 

  • کلیه فرم‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه پژوهشی از قبـیل فرم شرکت در همایش‌های علمی، فرم پرداخت به دانشجو از محل گرنت و غیره اینجا قرار دارد.

  • فهرستی از نشریات علمی-پژوهشی و نشریات با نمایه علمی ISC و ISI در اینجا قرار دارد.

  • برای اطلاع از IF و MIF نشریات در رشته‌های مختلف اینجا را ببینید.

  • آیین‌نامه‌های مرتبط با هیات اجرایی جذب اینجا قرار دارد.

  • فرم‌های مرتبط با هیات اجرایی جذب، از قبیل فرم‌های تبدیل وضعیت، اینجا قرار دارد.

 

 

 

 

 

TOP