گروه ریاضیات و کاربردها

گروه ریاضیات و کاربردها از مهرماه ۱۳۸۹ در مقطع کارشناسی شروع به فعالیت نمود و در حال حاضر مدیرگروه این رشته دکتر علی عباسی ملایی می باشند.

اعضای هیئت علمی گروه ریاضیات و کاربردها

ردیفنام و نام خانوادگیزمینه تخصصیمرتبه علمیدانشگاه و سال اخذ مدرکایمیل
1ناصر آخوندیجبرخطی عددیاستادیارفردوسی مشهد-1391n_akhoundi@du.ac.ir
2محمد ابریتوپولوژیاستادیارآمستردام هلند-1386mabry@du.ac.ir
3سیدمرتضی ابطحیآنالیز تابعیدانشیارتربیت معلم تهران-1385abtahi@du.ac.ir
4سیدامین اصفهانیسیستم دینامیکیدانشیارریودوژانیرو برزیل - 1387esfahani@du.ac.ir
amin@impa.br
5سیدعلی تقویآنالیز-هندسهاستادیارصنعتی شریف - 1381taghavi@du.ac.ir
6نرگس تولاییآنالیز هارمونیکاستادیارفردوسی مشهد - 1387tavallaie@du.ac.ir
7حنیف حیدریتحقیق در عملیاتاستادیارتربیت مدرس - 1389heidari@du.ac.ir
8محمد رمضانپورآنالیز هارمونیکاستادیارفردوسی مشهد - 1388 ramezanpour@du.ac.ir
md_ramezanpour@yahoo.com
9امید سلیمانی فردبهینه سازیدانشیارفردوسی مشهد - 1383osfard@du.ac.ir
10سعید شعبانیترکیبیات و نظریه گرافاستادیاردانشگاه علوم پایه زنجان- 1391shaebani@du.ac.ir
11بهزاد صالحیاننظریه گرافاستادیاردانشگاه تهران - 1388bsalehian@du.ac.ir
12محمدرضا ضرابیبهینه سازی و کنترل بهینهاستادیارفردوسی مشهد - 1391mzarrabi@du.ac.ir
13اسدالله فرامرزینظریه گروه هااستادیاردانشگاه اصفهان - 1388faramarzi@du.ac.ir
14مجید فرهادیهندسه جبریاستادیارتولوز فرانسه - 1388 farhadi@du.ac.ir
15غلامرضا عباسپورآنالیز تابعیاستادیارفردوسی مشهد - 1384abbaspour@du.ac.ir
16علی عباسی ملاییتحقیق در عملیاتدانشیارصنعتی امیرکبیر - 1387a_abbasimolai@du.ac.ir
17پیمان نیرومندنظریه گروه هادانشیارفردوسی مشهد - 1387niroomand@du.ac.ir, p_niroomand@yahoo.com

معرفی رشته ریاضیات و کاربردها:

 

 

 

3 رتبه برتر