معاونت آموزشی

dr ramezanpour

معاونت آموزشی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر بر عهده دکتر محمد رمضانپور میباشد.

ریاضی محض - آنالـــــــــیز هارمونیـــــــک

 دانشگاه فردوسی مشهد 1388

مرتبه علمی: دانشیار 

     ایمیل: ramezanpour@du.ac.ir

TOP