ریاست دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

دکتر الهه ظهوریان

ریاست دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر بر عهده دکتر ظهوریان می باشد.

تلفن مستقیم: 02335220092

داخلی: 370

ایمیل: zohorian@du.ac.ir

 

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست.........راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش(حافظ)

 

TOP