ریاست دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

دکتر پیمان نیرومند

ریاست دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر بر عهده دکتر پیمان نیرومند می باشد.

تلفن مستقیم: 02331177370

داخلی: 7370

 

 

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست.........راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش(حافظ)

 

TOP