ریاست دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

دکتر پیمان نیرومند
مرتبه علمی:استاد، دانش آموخته دکتری تخصصی ریاضی محض از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387،
TOP