گروه آمار و کاربردها

این گروه از ابتدای سال تحصیلی 90-89 شروع به کار نموده است و پذیرای دانشجویان رشته آمار و کاربرد ها است. خانم دکتر الهه ظهوریان مدیریت این گروه را به عهده دارند. گروه دارای چهار عضو هیات علمی است و در حال حاضر فقط در مقطع کارشناسی دانشجو دارد.

 

اعضای هیات علمی گروه آمار و کاربردها

 

   
ردیف
نام و نام خانوادگی
زمینه تخصصی
مرتبه علمی
دانشگاه و سال اخذ مدرک
1 دکتر مسیب احمدی آمار کاربردی استادیار فردوسی مشهد
2 دکتر الهه ظهوریان نظریه احتمال استادیار هانری پوانکاره فرانسه - 1386
3 دكتر جواد قاسمیان رياضي کاربردی-آمار استاديار علم وصنعت ایران - 1391
4 روح ا... رمضانی آمار ریاضی مربی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- 1385

 

بالا