• دکتر پورقلی: الگوريتم جست و جو فاخته
  • دکتر تولایی: آناليز موجك ها
  • دکتر حیدری: ژنتيك به زبان رياضي
  • دکتر احمدی: استنباط آماری
  • دکتر ظهوریان: توابع مشخصه و كاربردهاي آن در تئوري احتمالات و مسائل مرتبط... فرآيندهاي مارتينگل
  • دکتر قاسمیان: مدل هاي رگرسيوني ...رگرسیون ...آمار
  • مهندس رمضانی: قابلیت اطمینان... آمار صنعتي با استفاده از نرم افزار ميني تب... پياده سازي استاندارد ايزو در يك كارگاه... پژوهشهاي آماري در تربيت بدني
  • مهندس دانامزرعه: برنامه نويسي هم روند... زبانهاي برنامه نويسي... زبان پاسکال
بالا