مدیران گروه های آموزشی

dr ahmadi

دکتر روح الله احمدی

مدیر محترم گروه آمار،اقتصاد و بیو انفورماتیک 

اقتصاد -فلسفه در اقتصاد 
دانشگاه اقتصاد و تجارت بین الملل پکن 1395
 مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: seyedahmadi@du.ac.ir
dr zaraabi

دکتر محمدرضا ضرابی

مدیر محترم گروه ریاضی کاربردی و

سرپرست محترم گروه علوم کامپیوتر

ریاضی کاربردی -بهینه سازی و کنترل بهینه
دانشگاه فردوسی مشهد 1391
 مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: mzarrabi@du.ac.ir
TOP