دکتر علی عباسی ملایی

ریاضـــــــــــــی کاربردی-تحقیق در عملیات    دانشگاه صنعتی امیرکبیر  1387
 مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: a_abbasimolai@du.ac.ir

دکتر سید هاشم طبسی

علوم کامپیوتر- علوم کامپیوترداده کاوی  دانشگاه پلی تکنیک کورسک روسیه  1388
 مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: tabasi.du.ac.ir

دکتر عبدالعلی بصیری

          عـــــــــــلوم کامپیوتر-انفورماتیک              دانشگاه پاریس 6 فرانسه 1382
 مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: basiri@du.ac.ir

دکتر پیمان نیرومند

ریاضـــــــــــــی محض- نـــــــــظریه گروه هــــــــا دانشگاه فردوسی مشهد 1386
 مرتبه علمی: استاد
ایمیل: niroomand@du.ac.ir

دکتر رضا پورقلی

ریاضی کاربردی-معادلات دیفرانـــــــسیل دانشگاه علم و صنعت 1386
 مرتبه علمی: استاد
ایمیل: pourgholi@du.ac.ir

دکتر غلامرضا عباسپور

ریاضی محض- آنـــــــــــــــــالیــــــــــــــــــز تابعـــــــــی دانشگاه فردوسی مشهد1384
 مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: abbaspour@du.ac.ir

دکتر سید امین اصفهانی  

ریاضی محض - ســـــــــیستم دیــــنامیکی    دانشگاه ریودوژانیرو برزیل 1387
مرتبه علمی:دانشیار
ایمیل: esfahani@du.ac.ir

دکتر محمد رمضانپور

ریاضی محض - آنالـــــــــیز هارمونیـــــــــک    دانشگاه فردوسی مشهد 1388
 مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: ramezanpour@du.ac.ir

دکتر مرتضی ابطحی

ریاضـــــــــــــی محض- آنـــــــــــــــالیـــــــــــــز تابعی  دانشگاه تربیت معلم تهران  1385
 مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: abtahi@du.ac.ir

دکتر علی عباسی ملایی

ریاضـــــــــــــی کاربردی-تحقیق در عملیات    دانشگاه صنعتی امیرکبیر  1387
 مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: a_abbasimolai@du.ac.ir

دکتر محمد ابری

ریــــاضـی مـــــحـــــض- تـــــــــــــــــــوپـــــــولــوژی    دانشگاه آمستردام هلند1386
 مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: mabry@du.ac.ir

دکتر جواد قاسمیان

ریاضی کاربردی- ریاضی کاربردی آمــــار  دانشگاه علم و صنعت 1391
 مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: ghasemian@du.ac.ir

دکتر الهه ظهوریان 

ریاضی کاربردی- نــــــــــــــظریه احـــــــــــتمال دانشگاه هانری پوانکاره پاریس  1386
 مرتبه علمی: استادیار-بازنشسته
ایمیل: zohorian@du.ac.ir

دکتر ناصر آخوندی

ریاضــــی کاربردی- جــبر خــــــطی عـــــــددی دانشگاه فردوسی مشهد1391
 مرتبه علمی:استادیار
ایمیل: akhoundi@du.ac.ir

دکترنرگس تولایی  

ریاضی محض - آنالـــــــــیز هارمونیـــــــــک    دانشگاه فردوسی مشهد 1387
مرتبه علمی:استادیار
ایمیل: tavallaie@du.ac.ir

دکتر محمدرضا ضرابی

ریاضی کاربردی- بهینه سازی و کنترل بهینه  دانشگاه فردوسی مشهد  1391
 مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: mzarrabi@du.ac.ir

دکتر مصطفی زارع خورمیزی

ریاضـــــــــــــی مـــــــــحض-مــــــــــــــــــنـــــــــطـــــــــق   دانشگاه شهید بهشتی  1388
 مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: mostafazaare@du.ac.ir

دکترمجید فرهادی

ریاضـــــــــــــی محض- هنـــــــــــدسی جبری    دانشگاه تولوز فرانسه 1388
 مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: farhadi@du.ac.ir

دکترحنیف حیدری

ریاضـــــــــــــی کاربردی- تحقیق در عملیات  دانشگاه تربیت مدرس 1389
 مرتبه علمی:استادیار
ایمیل: heidari@du.ac.ir

دکتر اسدالله فرامرزی

ریاضـــــــــــــی محض- نـــــــــظریه گروه هــا    دانشگاه اصفهان  1388
 مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: faramarzi@du.ac.ir

مهندس حسن دانا مزرعه

علوم کامپیوتر- محاسبات علمی   دانشگاه دامغان  1395
 مرتبه علمی: مربی
ایمیل: dana@du.ac.ir

دکتر روح الله رمضانی

ریـــــــــــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــی -آمـــــــــــــــــــــــــــــار  دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1385
مرتبه علمی:مربی
ایمیل: r_ramezani@du.ac.ir

دکترطیبه حقیری

ریــاضـــــی کاربردی
دانشگاه کرمان

مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:  haqiri@du.ac.ir

 

زنده یاد دکتر آرش عظیم زاده ایرانی 

علوم کامپیوتر -پــــــــــــــردازش تـــــــــــصویر   دانشگاه ساینس مالزی 1392
مرتبه علمی:استادیار
زندگی پس از زندگی:شهریورماه1401

دکتر سعید شعبانی

ریاضی محض -نــــــــــــــظـــــــــــــریه گرافــــــــــــ    دانشگاه علوم پایه زنجان  1391
 مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: shaebani@du.ac.ir

دکتر روح الله احمدی

اقــــــــــــتصاد -اقـــــــــــــتصــــــــــــــاد مـــــــــالـــــــی   دانشگاه اقتصاد و تجارت بین الملل پکن 1395
 مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: seyedahmadi@du.ac.ir

دکتر رفیع حسنی مقدم

اقــــــــــــتصاد -اقـــــــــــــتصــــــــــــــاد مـــــــــالـــــــی  دانشگاه پیام نور تهران 1395
مرتبه علمی:استادیار
ایمیل: hmoghadam@du.ac.ir
TOP